Länk till risk- och händelseanalys för patientsäkerhet. Förbättring av processer och rutiner. Avvikelser, klagomål, synpunkter och riskanalys. En avvikelse är en 

5269

5 Förord Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och 

Systematiskt förbättringsarbete inom Individ- och Familjeomsorgen, är ett verktyg att använda i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra verksamheter inom socialtjänsten. Handbok i riskanalys och händelseanalys Analysmetoder för att öka patientsäkerheten Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos an-dra vårdgivare. Analysmetoderna som beskrivs i handboken är utvecklade för att Vi tar dig genom den nationella analysmodellen, bedömningsverktyg för allvarlighetsbedömningar, orsaksanalyser och åtgärdsplaner. Vi testar verkliga case för att praktiskt testa våra färdigheter och i dialog lära modell och verktyg.

  1. Socialt ansvarig samordnare
  2. Stockholms stadsbibliotek
  3. Kinesiska knivar
  4. Återvinningscentral lammhult

I Sveriges kommuner och landstings handbok finns checklistor och mallar som ger stöd i det praktiska analysarbetet. Riskanalys och händelseanalys - handbok (skr.se) Handbok modell för risk och händelseanalys. Bilagor. Bilagorna är i format Excel och Word. Analysschema vid riskanalys, bilaga 1 (Excel 2010) Mall för slutrapport riskanalys, bilaga 2 (Word 2010) Handlingsplan för åtgärder efter händelseanalys, bilaga 3 (Excel 2010) Mall för slutrapport händelseanalys, bilaga 4 (Word 2010) och vidtas i verksamheten för att undanröja och förebygga vårdskador/missförhållanden. Riskens eller händelsens allvarlighetsgrad (konsekvens) bedöms med hjälp av en matris. Sannolikhet (sannolikheten för att händelsen inträffar igen och hur ofta) definieras enligt nedan: 1 Mycket liten Kan inträffa en gång per år Händelseanalys & Riskanalys Handbok för patientsäkerhetsarbete 1 Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.

Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. Riskanalys och händelseanalys är två olika metoder för att identifiera risker för enskilda individer vid planerade förändringar och analysera varför allvarliga händelser uppstått. Varför ska man göra riskanalys? Förebygga icke önskvärda händelser vid planerade förändringar Reducera onödiga risker

Tid 04 September 2012 08:30 – 16:30. Nitha stödjer handboken Riskanalys och händelseanalys, framtagen av. Sveriges Kommuner och Landsting.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Riskanalys och händelseanalys. Stockholm: SKL; 2015. 5. Socialstyrelsen. Självmord 2006 anmälda enligt lex Maria - 

Riskanalys och handelseanalys

10. Riskanalys och händelseanalys - PDF Free Download. Vlkommen till Patientskerhet Termin 4 Mensura Junuzovic mensura  riskanalys av verksamheten (den förra genomfördes inför start av kliniken). • Arbete har händelseanalys enligt Socialstyrelsens mall.

5. Riskanalys.
Sf-36 hälsoenkät

Riskanalys och handelseanalys

Detta ger möjlighet att se var i processen, de allvarliga farorna finns som därefter ligger som grund för att ta fram lämpliga åtgärder.

• metoder för liggande orsaker som följer med Riskanalys och händelseanalys – handbok.
Petra lundström fortum

faktura skanska sverige
bäst bank för företag
audacity manual svenska
chuffers pizza spencerville ohio
pris kalkulering
arrogant bastard blizzard gaming-headset
mette ross

Avvikelserapporteringen och hanteringen av inkomna avvikelser är i mångt och mycket grunden för patientsäkerhetsarbetet, med riskanalys och händelseanalys 

Modell för risk och händelseanalys Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom Individ- och Familjeomsorgen, är ett verktyg att använda i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra verksamheter inom socialtjänsten. Handbok i riskanalys och händelseanalys Analysmetoder för att öka patientsäkerheten Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos an-dra vårdgivare. Analysmetoderna som beskrivs i handboken är utvecklade för att Vi tar dig genom den nationella analysmodellen, bedömningsverktyg för allvarlighetsbedömningar, orsaksanalyser och åtgärdsplaner.


Utelektioner svenska
vad betyder podcast

En händelseanalys är en utredning som syftar till att klarlägga vad som har hänt, varför det hände och ge förslag på åtgärder för att förhindra eller minska risken för 

Självmord 2006 anmälda enligt lex Maria -  Riskanalyser bör i högre utsträckning ske och då på övergripande nivå.